Yakup Kepenek’in Evrim Yanılgıları

Cumhuriyet gazetesi’nin 30 Haziran 2008 tarihli sayısında, gazetenin yazarı ve ekonomist olan Yakup Kepenek imzasıyla bir yazı yayınlandı. Kepenek, “Köken” başlıklı yazısında, 1 Temmuz 2008 tarihinin, Charles Darwin’in evrim kuramı olarak adlandırılan buluşunun ilk açıklandığı günün 150. yıldönümü olduğunu ifade ediyor, evrim teorisi ve Charles Darwin hakkında birtakım övgü dolu sözler sarfediyordu. Kepenek’in bu yazıdaki ideolojik kaynaklı olduğu görülebilen yanılgıları aşağıda cevaplanmaktadır.

Evrim kuramının çok sağlam ve güçlü bir bilimsel çerçeveye yerleştiği yanılgısı

Sayın Kepenek, Charles Darwin’in, evrim teorisini çok güçlü bir bilimsel çerçeveye yerleştirdiğini öne sürmektedir. Oysa Darwin’in evrim teorisine spekülatif bazı katkılarda bulunması bu teoriyi bilimsel olarak güçlendirdiği anlamına gelmemektedir. Darwin’in kendisi dahi, düşüncelerinin bilimselliği hakkında “Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır” diyerek teorisinin bilimdışı yönlerini kabul ettiğini göstermiştir.i

Zaten Darwin’in, Kepenek’in iddia ettiği şekilde evrim teorisini sağlam ve güçlü bir bilimsel çerçeveye yerleştirebilmesi için, bu teorinin gerçek bilimsel bir temele dayandığını göstermiş olması gerekmektedir. Bunun için de Darwin’in teoriyi destekleyecek deliller getirmiş olması gerekmektedir. Fakat böyle bir şey olmamıştır. Darwin döneminde, hayatın kökeni için içi su dolu baloncuk zannedilen hücrenin çamurlu suda tesadüfen oluştuğu senaryoları gündeme getirilmiş ve teoriye yegane kanıt teşkil etmesi gereken hayali ara fosillerin “gelecekte mutlaka bulunacağı” vaadlerinde bulunulmuştur. Öyle ki Darwin, ana fosillerin yokluğunun teorisi için en büyük tehlike olduğunu fark etmiş ve bu delilsizliğin teorisine sunulacak EN BÜYÜK İTİRAZ olduğunu açıkça dile getirmiştir:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, TAM OLARAK TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak BULAMIYORUZ… Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de BU BENİM TEORİME KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK EN BÜYÜK İTİRAZ OLACAKTIR. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 172, 280)

Şu anda tek bir proteinin bile laboratuvarda oluşturulamaması, yeryüzünün neredeyse tümü kazılmış olmasına rağmen sözde ara geçiş formuna ait tek bir fosil bile bulunamaması ve yeraltından çıkarılan 100 milyonu aşkın fosilin mükemmel görünümlü, tam ve kusursuz canlılara ait olması, Darwin’in vaatlerini haksız çıkarmış ve bilimden uzak bu teorinin tamamen rafa kaldırılmasını gerektirmiştir.

Nitekim, 20. yüzyılın en büyük bilim düşünürleri arasında gösterilen Karl Popper da “Darwinizm’in test edilebilir bilimsel bir teori değil, metafizik bir araştırma programı olduğu sonucuna varıyorum” diyerek Darwinizm’i bilimsel bir teori olarak değerlendirmediğini belirtmiştir. ii

Tüm bu bilimsel gerçeklerin ışığında, Sayın Kepenek’in yorumlarının ideolojik bir sempatiden kaynaklanan ve tümüyle abartılı ve gerçekdışı olduğu açıktır.

Köken ile insanın doğanın bir parçası olduğunun gösterildiği yanılgısı

Sayın Kepenek’in yazısı okunduğunda, gerçeklerden hareket eden objektif analiz yöntemi yerine, kendi önyargılarını –destekleyici gerçekler aramaksızın- dayatma yöntemini benimsediği görülmektedir. Bu da onu dogmatik bir yazar kılmaktadır. Örneğin, Cumhuriyet yazarı, Charles Darwin’in kitabıyla “insanın, doğanın bir parçası olduğunun gösterildiğini” yazmaktadır. Oysa Darwin, bu kitabında insanın kökeni hakkında herhangi bir tartışma veya yoruma girmemiştir. Darwin’in kendisi bu kitabında insanın kökenini konu almamışken, böyle bir çıkarımda nasıl bulunulabilir? Elbette bu yanlıştır ve Sayın Kepenek’in konuyla ilgili bilgisizliği ve teoriye olan ideolojik kaynaklı sempatisinin bir karışımından kaynaklanan yanılgısına işaret etmektedir.

İnsan veya herhangi bir canlının diğer türlerden türediği iddiasını delillendirmek için, ara formlar gereklidir. Darwin ise bunu insan için de başka herhangi bir canlının kökeni için de bu delilleri gösterememiştir. Aksine, daha önceki satırlarda da belirttiğimiz gibi, Darwin ara formların yokluğunu açıkça itiraf etmiş ve bunun teorisi için büyük bir çıkmaz teşkil ettiğini yazmıştır. (Darwin’in sözkonusu itirafları için bkz. http://www.harunyahya.org/evrim/aragecis_acmazi/aragecisacmazi1.html; insanın kökeniyle ilgili evrimci iddiaların geçersizliği hakkında bkz. http://www.darwinizminsonu.com/insanin_kokeni.html)

Evrimin toplumsal bilimlerde sıçrama sağladığı yanılgısı

Sayın Kepenek, bir ekonomist olması sebebiyle Darwin’i toplum bilimleriyle ilişkilendirmekte ve Darwinizm’le birlikte toplumsal bilimlerde sıçrama sağlandığını öne sürmektedir. Darwin’in iddialarının, Sosyal Darwinizm adı verilen ve güçlü olanın yaşamını sürdürmesi iddiasından hareketle toplum bilimine uyarlanan bir bakış açısına yol açtığı doğrudur. Ancak bunun toplum bilimlerinde bir sıçramaya yol açtığını iddia etmek yanlıştır.

Sayın Kepenek, Darwinizm’in “güçlü olan yaşamını sürdürür” bakış açısının, toplum bilimlerine katkı kazandırdığı iddiasına dayanak olarak bir örnek vermektedir. Bu konuda ekonomiden örnek vererek  firmaların varlığını sürdürmesinin açıklanmasında “en uygun olanın yaşaması” kuralının altının çizildiğini yazmaktadır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Dünyada yaşanan her şey Allah’ın dilemesiyledir. Bir canlı güçsüzken de Allah’ın koruması altındadır ve Allah dilerse onu ayakta tutar. Bir devlet askeri yönden zayıf olduğu halde savaşta galip gelebilir. Allah taktir ettiğinde, bunun dışında bir sonucun gerçekleşmesi mümkün değildir. Fakat Allah, dünyada yaşamı sebeplere bağlı olarak yaratmıştır. Ve sebepler dahilinde güçlü olanın güçsüz olanı yenmesi beklenir. Sayın Kepenek’in burada düştüğü yanılgı ise, güçlü olanın yaşamını sürdürmesi ilkesinin Darwin’in keşfettiği bir prensip olduğunu zannetmesidir. Bu, Darwin’den önce de toplumsal hayatın hemen her alanında biraz olsun yaşam tecrübesi olan herkesin öğrendiği basit bir bilgidir. Örneğin Darwin öncesi dönemde de savaşlarda güçlü olanın yaşamını sürdüreceği biliniyordu. Dolayısıyla Darwin bu açıdan toplum bilimine yeni bir bakış açısı veya sıçrama kazandırmış sayılamaz. Bir ekonomistin firmalar arası rekabetle ilgili olarak böylesine kolay anlaşılır bir durumu ancak Darwin’in dehasıyla açıklanabilir göstermesi, bu insanın Darwinizm’e ideolojik olarak ve bir dev aynasında baktığını göstermektedir. Sayın Kepenek ideolojik önyargılarını bir kenara bırakıp Darwinizm’i objektif olarak analiz ettiğinde, bu teorinin bilimsel gerçekliği olmayan bir yanılgıdan ibaret olduğunu kolayca görebilecektir.

Ayrıca tarihte Sosyal Darwinizm’in devletlere ve toplumlara ne kadar büyük bir yıkım ve bela getirdiği de bilinmektedir. (Detaylı bilgi için bkz. http://www.harunyahya.org/sosyal/sosyal_darwinizm/sosyal_darwinizm1.html) Zulmün kaynağı olan, insanları evrim geçirmiş birer hayvan olarak gördügü için acizleri ve zayıfları yok etme mantığı üzerine kurulu böyle bir sistem, daima beraberinde rekabeti, savaşları, katliamları ve zulmü getirmiştir. Böyle bir belayı “toplum bilimlerine katkı” olarak nitelendirmek ancak ideolojik bir bakış açısının sonucu olabilir.

Darwinizm’in genetikten uzay yolculuğuna kadar birçok bilimsel gelişmede kaynaklık ettiği yanılgısı

Sayın Kepenek, türlerin kökenini açıklama iddiasında bir teori olan Darwinizm’i gerçeklerden tamamen uzak bir şekilde ele alıp konuyla hiç alakalı olmayan bilimsel gelişmelere dahi onu kaynak göstermektedir. Uzay yolculuğu fizik ve astronomi bilimleriyle ilgili gelişmelere dahi Darwinizm’in kaynaklık ettiğini iddia edebilmektedir! Gözleri tamamen kapanmış bir şekilde Darwinizm’e ideolojik övgüler dizme anlayışındaki Kepenek daha da ileri gitmekte ve Darwinizm’e karşı olan bir bilim adamının başlattığı bir bilim alanını da Darwinizm’den ilham almış göstermeye çalışmaktadır. Sayın Kepenek’in Darwinizm’le ilişkilendirmeye çalıştığı genetik biliminin babası,  araştırmacı-din adamı Gregor Mendel”dir. Journal of Heredity dergisinde yayımlanan “Mendel”s Opposition to Evolution and to Darwin” (Mendel”in Evrime ve Darwin”e Muhalefeti) başlıklı bir makalede, “Mendel, Türlerin Kökeni”ne aşinaydı ve Darwin”in teorisine karşı çıkıyordu. Darwin, doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisini öne sürerken, Mendel özel Yaratılışa inanıyordu” denmektedir. Mendel’in Darwin’den tamamen bağımsız olarak yaptığı ve Darwinizm’le hiçbir şekilde bağdaştırmadığı keşiflerin Darwinizm’den ilham aldığını öne sürmek tümüyle yanlıştır. Sayın Kepenek böyle yapmakla hem Mendel gibi bir bilim adamının çalışmalarını gereği gibi taktir edemediğini hem de bilim tarihi hakkında bilgisi olmaksızın yorumlar yaptığını göstermektedir.

Sonuç:

Görüldüğü gibi söz konusu yazıdaki iddialar, gerek bilim tarihi ve felsefesi gerekse bizzat Darwin’in kendi itirafları ışığında geçersizdir. Darwinizm’e yönelik hiçbir dayanağı olmayan övgüler, bazı akademisyen ve yazarların Darwinizm’i bir din olarak benimsediğinin açık bir delilini oluşturmaktadır.
(Bkz. Harun Yahya, “Darwinizm Dini”, http://www.harunyahya.org/evrim/hy_darwinizm_dini/darwdin1.html).
Sayın Kepenek’e, içinde bulunduğu vahim muhakeme yanlışlarını görebilmesi için acilen Darwinizm’i bir din olarak benimsemekten vazgeçmesini tavsiye ediyoruz.

———————————————–

i N.C. Gillespie, Charles Darwin and the Problem of Creation, 1979, s. 2 (Chicago üniversitesi kitabı)

ii Popper, Karl R., [Emeritus Professor of Philosophy, University of London], “Unended Quest: An Intellectual Autobiography,” [1974], Open Court: La Salle, Ill., Revised Edition, 1982, sf.168

 

Ayrıca bakınız

Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Robert Davis, Richard Dawkins gibi ateistlerin İskoç müfredatı üzerinde kurmaya çalıştıkları baskıya karşı eğitimcileri uyardı

İngiltere’de faaliyet yapan The Christian Institute isimli kuruluşun internet sitesinde yer alan bir habere göre, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."